Ludányi Marcsi párkapcsolati coach és házassági tanácsadó

Adatkezelési tájékoztató

 

A személyes adatai kezeléséről tájékoztatom önt, és arról, hogy milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban, amikor személyes adatai kezelését rám bízza. Ez az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabály (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján készült.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi honlap adatkezelését szabályozza:

www.parkapcsolatedzes.hu

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név: Ludányi Mária  ev

Székhely: 1131 Budapest

 

Nyilvántartási szám: 53670494

E-mail: info@parkapcsolatedzes.hu

Telefon: -

 

Az adatvédelmi felelős elérhetőségei:

Azonos az adatkezelő elérhetőségével.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek

Azok a természetes személyek, akik a weblapon található a kapcsolatfelvételi űrlapon a személyes adataikat megadják.

 

A személyes adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés célja

A weboldalon a felhasználó által kezdeményezett kapcsolatfelvételre történő válaszadás e-mailben vagy telefonon.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).

 

Az adatkezelés módja

A megadott adatok az info@parkapcsolatedzes.hu e-mail címre érkeznek meg a weboldal adatkezelőjéhez, aki a beérkezett adatokat jelszóval védve elektronikusan tárolja.

 

Adatfeldolgozók igénybevétele

Személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 

Adattovábbítás

Személyes adatait adatkezelő felé nem továbbítom.

 

Az érintettek jogai:

- A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e valamint a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

- A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának megfelelően.

- A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha a meghatározott feltételek fennállnak.

- Az elfeledtetéshez való jog

Az adatkezelő ha már nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles megteszi a szükséges intézkedéseket ennek érdekében.

- Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,

Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozott az adatkezelés ellen az érintett, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben.

- Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra az érintett, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.

- A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

- Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

A személyes adatok kezelése, ha közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

-  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő az adatkezelés jellege és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  3. c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  4. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást..

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

-1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

A tájékoztató vagy esetleges módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.